วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการรเรียนรู้ครั้งที่ 11
วันที่ 15 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556

 อาจารย์ให้ส่งฝาได้อะไรจากฝาทางคณิตศาสตร์

มาตรฐานที่ 1  การนับและการดำเนินการ
   นับจำนวนทั้งหมด
   เศษส่วน
   แทนค่าด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก
มาตรฐานที่ 2  การวัด
   จะต้องมีเครื่องมือ จะได้ค่าหรือปริมาณจะมีหน่วยตามตัว แทนค่าด้วยฮินดูอารบิก
มาตราฐานที่  3   เรขาคณิต
   ผลิตเป็น  วงกลม  สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม   สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รวมไปทั้งตำแหน่งและทิศทาง
มาตรฐานที่  4  พีชคณิต  
   แบบรูป   ( Pattern  )   มีความสัมพันธ์  2 แกน    และเกมการศึกษา  เช่น  จับคู่  ขนาด
มาตรฐานที่   5   การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
   

บันทึกการเรียนครั้งที่ 10 
วันที่  8  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2556

อาจารย์ในนักศึกษา ศึกษานอกสถานที่  ทำงานที่สั่งให้เรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 9
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556

วันขึ้นปีใหม่
บันทึการเรียนครั้งที่ 8
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

- สอบกลางภาค

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนรู้ที่ 7
วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

อาจารย์ให้ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนและงานที่อาจารย์มอบหมายให้ทำให้เรียบร้อย